شرایط اهدای پلاسما
دارای کارت شناسایی معتبر چون کارت ملی باشد
شرایط اهدای پلاسما
باید 18 تا 60 سال سن داشته باشد
وزن وی باید حداقل 50 کیلوگرم باشد
شرایط اهدای پلاسما
دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن باشد
شرایط اهدای پلاسما
حداقل دو ساعت قبل از مراجعه، تغذيه مناسب داشته باشد