محصولات بهستان پلاسما

آیمافیکس
آیمافیکس
آیمافیکس به گروه درمانی آنتی هموراژیک (ضد خـونریزی) تعلق دارد و برای توقف یا پیشگیری از خونریزی ناشی از کمبود فاکتور IX انعقـادی در خـون(هموفیـلی B) در بزرگسالان، نوجوانان، کودکان 6 سال و بالاتر به کار برده می شود. این بیماران به دلیل فقدان یا کمبود فاکتور IX در خـون، از مشکلـات انعقـادی رنـج میبرند که باعث خونریزی در مفاصل، عضلات یا اعضای داخلی می گردد.
اومن- آلبومین
اومن آلبومین
اومن آلبومین بــراي حفـظ و نگهـداری حجـم خون در گردش بکـار می رود. این دارو به منظور جایگزیـن کردن حجـم خـون از دسـت رفته برای بیمــاران در شـرایطی ماننـد ترومـا، سوختگـی شدید یا آسیب دیـدگی که موجب از دست دادن خـون می شود، تجویـز می گـردد.
آیجیونا
آی جی ونا
آی جی ونا در بزرگسالان، کودکان و نوجوانانی که فاقد آنتی بادی کافی می باشند (سندرم هاي نقص ایمنی)، به عنوان درمان جـایگزین به کـار می رود. همچنین در درمان اختلالات التهابی مثل ترومبوسیتوپنی ایمنی اولیه، قبل از عمل هـاي جراحی با احتمال خونریزی زیاد، سندرم گیلن باره و بیماری کاوازاکی تجویز می گردد.

تصاویر اهدا کنندگان

تصویری در این قسمت قرار داده نشده است.