درباره مراکز

مرکز بهستان پلاسما یافت آباد در ابتدا با نام دارو پلاسما ایرانیان 1 در تاریخ 28/04/1385 طی شماره 276025 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، و همچنین با اخذ مجوز تاسیس شماره 16193/102/5/د مورخ 29/08/ 1389 از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید.
مرکز بهستان پلاسما اسلامشهر(شماره دو) در ابتدا با نام دارو پلاسما ایرانیان 2 با مجوز تاسیس شماره 62458/665 مورخ23/06/1390 از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و مرکز بهستان پلاسما البرز (شماره سه) در ابتدا با نام آرین پلاسما طب در تاریخ 13/02/1388 طی شماره 344629 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، و همچنین با اخذ مجوز تاسیس شماره 53385/665 مورخ 29/05/ 1390 از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردید.

سال سابقه شعبه تهران
0
سال سابقه شعبه اسلامشهر
0
سال سابقه شعبه کرج
0
همچنین مراکز بهستان پلاسما در شهر کرمانشاه و در شهر اهواز در آینده نزدیک نیز راه اندازی می گردند.(تاریخ ثبت متن :فروردین 1402)
رسالت کار اين مراکز، تامین داروی مورد نياز بيماران خاص، از طريق جمع آوری پلاسمای انسانی از داوطلبان سالم به روش پلاسمافرزیس می باشد.

در این مراکز واحدهای توليد، روابط عمومي، تضمین کیفیت وکنترل کیفیت مستقر مي باشند. کلیه فعالیت های بخش های مربوط به اهدای پلاسما توسط پرسنل آموزش دیده انجام میگردد. آموزش GMP و آموزش SOP به صورت ادواری تکرار می شوند. صلاحیت پرسنل توسط مدیر مرکز و مدیر تضمین کیفیت تایید می شود. شایان ذکر است که سلامت پرسنل به صورت سالانه مطابق با الزامات تحت کنترل می باشد.