علاوه بر این مزایا، مهم ترین مزایای اهدای پلاسما شامل: