داروهای تهیه شده از پلاسما

فاکتور 8، فاکتور 9، آلبومین و ایمونوگلوبولین ها و پروترومبین از مهمترین دارو های تهیه شده از پلاسما می باشند.

ادامه حیات بیماران هموفیلی وابسته به تزریق فاکتورهای انعقادی است، بعضی از بیماران هموفیلی، سرطانی ، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و افراد دارای سوختگی های شدید مجبور به مصرف روزانه یا هفتگی داروهای مشتق از پلاسما هستند.