واحد کنترل کیفیت


- هماهنگی اجراي دقيق آزمايشات و رويه هاي اجرايي طبق SOP ها
- نظارت بر ارسال صحیح نمونه ها به آزمایشگاه طرف قرارداد و هماهنگی کامل با آزمایشگاه مذکور
- ممیزی آزمایشگاه طرف قرارداد طبق برنامه
- ترخیص واکنشگرها و کیت های آزمایشگاهی
-اعلام نتایج خارج از محدوده به مدیران مربوطه و پزشک مرکز طبق SOP
- ترخیص اولیه یا تعلیق پلاسما با توجه به نتایج آزمایشات
- نظارت بر کاربرد صحيح دستگاه ها و لوازم آزمايشگاهي
- کنترل کیفی کالا و تأیید جهت استفاده
- انجام كنترل هاي كيفي براي وسايل و دستگاه هاي موجود در واحدهاي توليد و آزمایشگاه
17831