واحد سردخانه :

کیسه پلاسما در پایان پلاسما فرزیس و پس از انجام کنترل های لازم (لوله آزمایش همراه ، سلامت ظاهری لوله و بگ و بررسی بارکد از لحاظ عدم مخدوش بودن) در سردخانه مرکز با ترازو مخصوص وزن می شود.
پلاسما پس از توزین و الصاق برچسب نهایی، تا حداکثر یک ساعت پس از پایان اهدا بلافاصله در تونل انجماد قرار می گیرد. دمای هسته پلاسما لازم است طی 6 ساعت به -25 یا سردتر برسد. تا بهترین کیفیت فاکتورهای انعقادی از واحد های پلاسمایی جمع آوری شده بدست آید.
پس از انجماد واحد های پلاسمایی در تونل انجماد، پرسنل سردخانه واحدهای پلاسمایی مذکور را به داخل سردخانه انتقال می دهند تا طبق الزامات داخلی شرکت در دمای -25 یا سردتر نگهداری شود.
پلاسما باید تا حصول نتایج آزمایش به ترتیب تاریخ تولید در محوطه قرنطینه سردخانه قرار گیرد.
پس از کنترل نتایج آزمایش و تایید عدم وجود مشکل، پلاسماها آماده استخراج دارو های مشتق از پلاسما می باشد.