واحد تضمین کیفیت:


- تدوين و ويرايش روش های اجرایی استاندارد (SOP) جهت فرآيندهاي كاري مركز
- نظارت بر اصول كيفي جهت تضمين قوانين GMP و الزامات قانوني
- نظارت کامل بر رعایت SOPها در مرکز جمع آوری پلاسما
- آموزش پرسنل براي SOPها و اصول GMP
- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و حصول اطمينان از كفايت آموزش ها با برگزاری آزمون
- تشکیل پرونده آموزشی کارکنان مرکز پلاسما
- هماهنگي و اجرای برنامه هاي مميزي داخلي در مرکز پلاسما
- پاسخگويي به مميزي هاي داخل كشور و خارجي
- حفظ ارتباطات با مقامات ذیصلاح بهداشتی و ارائه گزارشات درخواستي
- تأیید پلاسما در صورت عدم وجود مشکل
- كنترل مستندات
عکس تضمین کیفیت