واحد تولید


• انجام فعاليت هاي مربوط به پذيرش اهداكنندگان سالم و واجد شرايط
• غربالگري اوليه اهداكنندگان طبق دستورالعمل هاي مربوطه
• انجام، نظارت و کنترل فرآيند اهدا
• ارسال پلاسما به اتاق انجماد
• توزين و انبارش پلاسما
• كنترل روزانه دماي سردخانه نگهداري پلاسما
• ارسال پلاسما طبق دستورالعمل هاي سازماني
• رسيدگي به وضعيت دستگاه های بخش های مختلف توليد
• كنترل ورود كالا و نظارت بر انجام كنترل تاريخ انقضا، شماره بچ، وضع ظاهري وتعداد اقلام
• کنترل انبارش اقلام يك بار مصرف
• برنامه ريزي دقيق براي جمع آوري پلاسما بر اساس طرح پيش بيني شده توليد
• پرداخت هرینه اياب و ذهاب به اهداكننده