در باره بهستان پلاسما

بهستان پلاسما در تاریخ 28/04/1385 طی شماره 276025 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مجوز تاسیس شماره 16193/102/5/د مورخ 29/08/1389 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید.
رسالت کار این مرکز دریافت پلاسمای سالم از اهداکنندگان سالم برای خودکفایی کشور عزیزمان در تهیه دارو برای بیماران نیازمند از قبیل نوزادان نارس، بیماران هموفیلی و سرطانی می باشد. فرایند اهدای پلاسما براساسِ استانداردهایِ اتحادیه‌ی اروپا و شیوه‌نامه‌هایِ وزارتِ بهداشتِ می باشد.
با توجه به ارسال پلاسماهای جمع آوری شده به اتحادیه اروپا سازمان‌ بازرسیِ مورد تاییدِ اتحادیه‌ی اروپا همواره رویِ ایمنی و سلامتِ روند اهدای پلاسما در مراکز پلاسمایی نظارت دارد و همچنین ممیزی های سالانه سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو از مراکز بهستان پلاسما با موفقیت گذرانده شده است و مستندات و گواهینامه های مربوطه اخذ شده است.
مرکز شماره دو آن با مجوز تاسیس شماره 655/62458 مورخ 1390/06/23 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و مرکز شماره سه در تاریخ 13/02/1388 طی شماره 344629 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مجوز تاسیس شماره 53385/665 مورخ 29/05/1390 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردید