دارو های تهیه شده از پلاسما :فاکتورهای8 و فاکتور 9 ، آلبومین و ایمونوگلوبولین ها از مهمترین دارو های تهیه شده از پلاسما می باشند.ادامه حیات بیماران هموفیلی وابسته به تزریق فاکتورهای انعقادی است و بعضی از بیماران هموفیلی، سرطانی ، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و افراد دارای سوختگی های شدید مجبور به مصرف روزانه یا هفتگی این دارو هستند.