شرایط اهدا پلاسما

یک اهداکننده پلاسما می بایست:
melli 2
کارت ملی
دارای کارت شناسایی معتبر شامل کارت ملی باشد
سن
بین 18 تا 60 سال باشد
وزن
وزن وی باید حداقل 50 کیلوگرم باشد
سواد خواندن و نوشتن
داراي حداقل سواد خواندن و نوشتن باشد

تغدیه مناسب

حداقل دو ساعت قبل از مراجعه، تغذيه مناسب داشته باشد